GRAHAM HUDSON — MAJOR TRAUMA — MONITOR LISBON

PHOTODOCUMENTA